E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 12

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๘ - ๖๐ - ๐๐๓๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกนำ้เอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บว ๖๑๓๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อหนังสือนิทานและวัสดุ สำหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการ) ศพด.บ้านหนองคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อหนังสือนิทานและวัสดุ สำหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิชาการ) ศพด.บ้านนาโหนนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับ ศพด.บ้านนาโหนนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 80 รายการ เป็นเงิน 64,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับ ศพด.บ้านนาโหนนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 80 รายการ เป็นเงิน 64,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับ ศพด.บ้านหนองคู ประจำปี 2564 จำนวน 79 รายการ เป็นเงิน 74,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับ ศพด.บ้านโนนโหนน ประจำปี 2564 จำนวน 48 รายการ เป็นเงิน 25,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับ ศพด.บ้านนาโหนนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 80 รายการ เป็นเงิน 64,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับ ศพด.บ้านนาโหนนน้อย ประจำปี 2564 จำนวน 70 รายการ เป็นเงิน 32,300 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองคู ประจำภาคเรียนที่ 1/64 ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค.64 (จำนวน 40 วันทำการ) เด็กจำนวน 45 คนๆละ 20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 64
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโนนโหนน ประจำภาคเรียนที่ 1/64 ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค.64 (จำนวน 40 วันทำการ) เด็กจำนวน 15 คนๆละ 20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 64
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาโหนนเหนือ ประจำภาคเรียนที่ 1/64 ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค.64 (จำนวน 40 วันทำการ) เด็กจำนวน 38 คนๆละ 20 เป็นเงินทั้งสิ้น 30,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 64
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาโหนนน้อย ประจำภาคเรียนที่ 1/64 ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค.64 (จำนวน 40 วันทำการ) เด็กจำนวน 19 คนๆละ 20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 15,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 64
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ (เปลี่ยนแบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 64
จ้างบรรจุเคมีภัณฑ์ถังดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 64
วัสดุ ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสดใส ใส่ใจสุขภาพ ของ ศพด.บ้านหนองคู จำนวน 2 รายการ 4 ส.ค. 64
วัสดุ ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสดใส ใส่ใจสุขภาพ ของ ศพด.บ้านหนองคู จำนวน 2 รายการ 4 ส.ค. 64
วัสดุ ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสดใส ใส่ใจสุขภาพ ของ ศพด.บ้านหนองคู จำนวน 2 รายการ 4 ส.ค. 64
วัสดุ ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสดใส ใส่ใจสุขภาพ ของ ศพด.บ้านหนองคู จำนวน 2 รายการ 4 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุ ตามโครงการไอคิวดีอีคิวเด่น ส่งเสริมพัฒานาการเด็กปฐมวัย ของ ศพด.บ้านนาโหนนเหนือ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุ ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสดใส ใส่ใจสุขภาพ ของ ศพด.บ้านหนองคู จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 64
ซื้อแผ่นโฟมกันกระแทพ ตามโครงการส่งเสริมทักษะการทรงตัว ของ ศพด.บ้านโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 64
ซื้อแผ่นโฟมกันกระแทก ตามโครงการส่งเสริมทักษะการทรงตัว ของ ศพด.บ้านนาโหนนน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 64
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 64
ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ๒ บาน) 23 ก.ค. 64
ซื้อวัสุดวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการควบคุมและป้องกันโรคลัมปีสกิน(Lumpy skin diseaseLSD) ในโคและกระบือ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ค. 64
ซื้อซื้อพัสดุในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 64
ซื้อซื้อพัสดุในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 64
ซื้อซื้อพัสดุในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 64