E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 12

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพือใช้ในการรัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จส่งเสด็จพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 65
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.โนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 64
ซื้อบัตรเลือกตั้ง สำหรับงานเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ รายการ บัตรเลือกตั้ง (งานเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 64
ซื้อบัตรเลือกตั้ง สำหรับงานเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ รายการ บัตรเลือกตั้ง (งานเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในงานการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ สำหรับใช้ในหน่วยเลือกตั้ง สำหรับงานเลือกตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 64
จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 64
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๑๒ หน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 64
จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 64
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองคู ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.64 - 31 ม.ค.65 (62 วันทำการ) จำนวน 45 คนๆละ 21 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 58,590 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 64
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโนนโหนน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 64 - 31 ม.ค.65 (62 วันทำการ) จำนวน 15 คนๆละ 21 บาท เป็ฯเงินทั้งสิ้น 19,530 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 64
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาโหนนเหนือ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 64 - 31 ม.ค. 65 (62 วันทำการ) จำนวน 38 คนๆละ 21 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 49,476 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 64
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาโหนนน้อย ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 64 - 31 ม.ค.65 (62 วันทำการ) จำนวน 19 คนๆละ 21 บาท เป็นเงินทั้ง 24,738 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 64
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (งานเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นางราชาวดี ใจแก้วไปที่นางสมใจ วังคะฮาด หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 64
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายณรงค์ชาย จันทิมาไปที่นายอุดม พิมพ์ชาย หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจรสายทางจากบ้านนายรังสรรค์ บัวงามไปบ้านนายคำหล้า ศรีอินทร์ หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นายสำราญ พรมดีไปที่นายวิชัย ทองศรี หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นายประภาส แพงบุดดีไปถนน ทล.2178 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายบุญร่วม ลาคำเสนไปสามแยกที่บ้านนายหล่ำ สุมาลี หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นางราชาวดี ใจแก้วไปที่นางสมใจ วังคะฮาด หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
จ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าวัดศริวัฒนารามไปหน้าโรงเรียนบ้านนาโนนโหนน(อ่อนอุปการ) หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
จ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางพรปรียา หนูสินไปบ้านนายวิรัตน์ มุขมณี บ้านโนนโหนน หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรจากบ้านนางคำบู๋ ส่งเสริมไปบ้านนายวัง ฝาคำ บ้านหนองคูเหนือ หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายสมบูรณ์ สายสุดไปที่นายประดิษฐ์ พุฒพิมพ์ บ้านนาโหนนใต้ หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๘ - ๖๐ - ๐๐๓๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกนำ้เอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บว ๖๑๓๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64