ระเบียบ กฎหมาย


ออนไลน์ : 11

ระเบียบ กฎหมาย วันที่ โหลด
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   14 ส.ค. 63 50
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ   14 ส.ค. 63 54
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   14 ส.ค. 63 54
พระราชบัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   14 ส.ค. 63 55
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา   14 ส.ค. 63 56
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   14 ส.ค. 63 51
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.   14 ส.ค. 63 75
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบอกจ่ายเงิน การฝากเงิน   14 ส.ค. 63 58