ระเบียบ กฎหมาย


ออนไลน์ : 12

ระเบียบ กฎหมาย วันที่ โหลด
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   14 ส.ค. 63 75
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ   14 ส.ค. 63 75
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   14 ส.ค. 63 78
พระราชบัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   14 ส.ค. 63 76
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา   14 ส.ค. 63 81
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   14 ส.ค. 63 74
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.   14 ส.ค. 63 109
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบอกจ่ายเงิน การฝากเงิน   14 ส.ค. 63 80