แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 15

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่1 กองการศึกษา   11 พ.ค. 64 44
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่2 กองการศึกษา   11 พ.ค. 64 32
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่3 กองการศึกษา   11 พ.ค. 64 36
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่4 กองการศึกษา   11 พ.ค. 64 36
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่1 กองคลัง   11 พ.ค. 64 32
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่2 กองคลัง   11 พ.ค. 64 35
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่3 กองคลัง   11 พ.ค. 64 35
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่4 กองคลัง   11 พ.ค. 64 36
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่1 สำนักงานปลัด   11 พ.ค. 64 39
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่2 สำนักงานปลัด   11 พ.ค. 64 33
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่3 สำนักงานปลัด   11 พ.ค. 64 34
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่4 สำนักงานปลัด   11 พ.ค. 64 34
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่1 กองช่าง   11 พ.ค. 64 40
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่2 กองช่าง   11 พ.ค. 64 35
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่3 กองช่าง   11 พ.ค. 64 37
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่4 กองช่าง   11 พ.ค. 64 35