สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายคำเผย จันไตร
ประธานสภา อบต. โนนโหนน


นายทองใบ จันทาใส
รองประธานสภา อบต.โนนโหนน


นายนุลาศ หิรัญคำ
เลขานุการสภา อบต. โนนโหนน


นายชนะชัย ดวงลาด
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นายทองแดง กันยาทอง
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นายทองสุข พรมสว่าง
ส.อบต. หมู่ที่ 2


นายวีระ วรรณงาม
ส.อบต. หมู่ที่ 2


นายอาทิตย์ โทสวัสดิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายทองพูล มีแววแสง
ส.อบต. หมู่ที่ 4


นายหนูกูล โคตธาริน
ส.อบต. หมู่ที่ 4


นายทองใบ จันทาใส
ส.อบต. หมู่ที่ 5


นายสวัสดิ์ กุวงษา
ส.อบต. หมู่ที่ 6


นายประนอม เกษมทรัพย์
ส.อบต. หมู่ที่ 7


นางสาวหนูกรณ์ ดวงสนิท
ส.อบต. หมู่ที่ 7


นายคำเผย จันไตร
ส.อบต. หมู่ที่ 8


นายกัมพล สีดาโคตร
ส.อบต. หมู่ที่ 8


นายวิชัย จิตรแสวง
ส.อบต. หมู่ที่ 9


นายวิชิต ทีคำแก้ว
ส.อบต. หมู่ที่ 10


นายสุเทพ ทัศนียพงษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 11


นายกัณหา คูณเลสา
ส.อบต. หมู่ที่ 12


นายพิลาศ คูณปลูก
ส.อบต. หมู่ที่ 12