หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางจิตรา จันทร์สมุด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนนปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน


นางสุขอรุณ ด่านจอมฟอน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางณัฐชยา ภูนาเหนือ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายจักรกริช เอมโอษฐ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวสาวิตรี ปริโยทัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา