อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 16

ภาพการดำเนินงาน และการเรียนรู้

ข่าวสารตำบลโนนโหนน... วันที่ 17 ก.ย. 64 (ดูู 5)

เดินรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก

เดินรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก... วันที่ 13 ส.ค. 64 (ดูู 15)

กิจกรรมปลูกต้นไม้

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น... วันที่ 27 พ.ค. 64 (ดูู 46)

เรื่องเล่าชาวโนนโหนน

โนนโหนนฮักแพงแบ่งปัน... วันที่ 23 เม.ย. 64 (ดูู 56)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่องเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน  ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563... วันที่ 19 พ.ย. 63 (ดูู 118)

พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง)

งานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง) ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี... วันที่ 17 พ.ย. 63 (ดูู 102)

ประชุมวางแผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ตำบลโนนโหนน

โครงการวิจัยการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อรองรับสังคมสูงวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.-15.00 น. ณ ศาลากลางบ้านหมู่ 12 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี... วันที่ 5 พ.ย. 63 (ดูู 93)

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน จัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563 โดยสนับสนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลโนนโหนน จำนวน 12 หมู่ บ้าน ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคดังนี้ 1.โครงการส่งเสริมสารไอโอดีน ประจำปี 2563 2.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ประจำปี..... วันที่ 20 ต.ค. 63 (ดูู 96)

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี... วันที่ 20 ต.ค. 63 (ดูู 73)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

... วันที่ 20 ส.ค. 63 (ดูู 108)

ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลโนนโหนน

นางสำเริง  ศรียา นักบริบาลชุมชนตำบลโนนโหนนดีเด่น ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ... วันที่ 19 ส.ค. 63 (ดูู 87)

โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนโหนน

ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม ณ จังหวัดชลบุรี... วันที่ 19 ส.ค. 63 (ดูู 78)

โครงการส่งเสริมเกลือไอโอดีน

อบต.โหนนโหนน จัดทำโครงการส่งเสริมเกลือไอโอดีน เพื่อให้กับประชาชน ป้องกันโรคคอพอก... วันที่ 19 ส.ค. 63 (ดูู 89)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมป่าปกปัก... วันที่ 19 ส.ค. 63 (ดูู 63)

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one... วันที่ 18 ส.ค. 63 (ดูู 84)

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุ... วันที่ 14 ส.ค. 63 (ดูู 74)

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน นำโดยนายวิเชียร จันทุมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน พร..... วันที่ 13 ส.ค. 63 (ดูู 64)

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่อง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน นำโดย นายวิเชียร จันทุมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่อง ในวันเ..... วันที่ 13 ส.ค. 63 (ดูู 68)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ได้นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้ารับฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี  ณ กรมทหารพรานที่ 23  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 7-9 สิงหารคม 2563... วันที่ 11 ส.ค. 63 (ดูู 77)

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการบริหารจัดการขยะ โดยการพัฒนาความสะอาด เก็ยขยะ 2 ฝัง ถนนสายหลัก ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2178 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงาน อบต.โนนโหนน ผู้นำ จิตอาสา นักบริบาลชุมชน... วันที่ 29 ก.ค. 63 (ดูู 180)