สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางสุขอรุณ ด่านจอมฟอน
หัวหน้าสำนักปลัด


นายฤทธิไกร วาณิชย์ศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวชนิสรา สีสันต์
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวกัญญาณัฐ ทองแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล


จ.ส.อ.อำนาจ สังฆราม
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวแสงเดือน คงนิล
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวธนพร ไมตรี
เจ้าพนักงานธุรการ


จ.ส.อ.ปราโมทย์ จันทุมา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวจริยาพร ชนะเคน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางเพียงพร ศิริผล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาววัณทกานต์ ภาระกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายเอกวิทย์ สุยะลา
พนักงานขับรถยนต์


นายพายุ ภูษาชุน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายทองเมธี พันธ์ต้น
นักการภารโรง


นายฐิติกร ดีเมืองปัก
คนงานทั่วไป


นายอุทัย ทาระเกต
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานรถบรรทุกน้ำ


นายประยุทธ โคตรวงศ์
จ้างเหมาบริการ ยามรักษาการณ์


นางคำแปลง นาคะมูระ
จ้างเหมาบริการ แม่บ้าน


นางสาวสินจัย จันทาใส
จ้างเหมาบริการ บันทึกข้อมูล