สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางสุขอรุณ ด่านจอมฟอน
หัวหน้าสำนักปลัด


นายฤทธิไกร วาณิชย์ศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


จ.ส.อ.อำนาจ สังฆราม
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวกัญญาณัฐ ทองแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล


นายนราธิป สุภาการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวแสงเดือน คงนิล
เจ้าพนักงานธุรการ


จ.ส.อ.ปราโมทย์ จันทุมา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 081-7607562


นางสาวธนพร ไมตรี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจริยาพร ชนะเคน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางเพียงพร ศิริผล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาววัณทกานต์ ภาระกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายเอกวิทย์ สุยะลา
พนักงานขับรถยนต์


นายพายุ ภูษาชุน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายทองเมธี พันธ์ต้น
นักการภารโรง


นายฐิติกร ดีเมืองปัก
คนงานทั่วไป


นางสาวสินจัย จันทาใส
จ้างเหมาบริการ บันทึกข้อมูล


นายประยุทธ โคตรวงศ์
จ้างเหมาบริการ ยามรักษาการณ์


นายอุทัย ทาระเกต
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานรถบรรทุกน้ำ


นางคำแปลง นาคะมูระ
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน