กองช่าง


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายจักรกริช เอมโอษฐ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 099-1696259


นางอชิรญา โพธิสาขา
เจ้าพนักงานธุรการ


นายพิษณุพงษ์ พิมพบุตร
ผู้ช่วยช่างโยธา


นายขจรพงษ์ สนเพลิง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายโชคชัย หาพันนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา


นายธีระยุทธ มหาลี
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 094-374723


นายไสว มหาลี
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 061-6972428