ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต(Anti-Corruption Toolbox) 28 พ.ค. 64 29
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน 29 มี.ค. 64 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 25 มี.ค. 64 74
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน 24 มี.ค. 64 106
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 21 ม.ค. 64 102
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน 8 ม.ค. 64 108
ขอความอนุเคราะห์ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2564 13 พ.ย. 63 108
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 15 ต.ค. 63 77
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน 19 ส.ค. 63 106
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 18 ส.ค. 63 119
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 13 ส.ค. 63 114
ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15 มิ.ย. 63 95
แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 1 เพิ่มเติม) 19 พ.ค. 63 92
แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 6 เพิ่มเติม) 19 พ.ค. 63 81
แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 3) 19 พ.ค. 63 79
แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 8 เพิ่มเติม) 19 พ.ค. 63 77
แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 7 เพิ่มเติม) 19 พ.ค. 63 85
แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 11 เพิ่มเติม) 19 พ.ค. 63 77
แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 9 เพิ่มเติม) 19 พ.ค. 63 76
ครัวคนอุบลไม่ทิ้งกัน พ้นภัย COVID 19 (หมู่6) 15 พ.ค. 63 162
ครัวคนอุบลไม่ทิ้งกัน พ้นภัย COVID 19 (หนองคู) 15 พ.ค. 63 167
แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 1) 12 พ.ค. 63 102
แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 2) 12 พ.ค. 63 94
ข้อบัญญัต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 0 -1957 5