นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 11

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 มกราคม 2564   11 พ.ค. 64 46
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ลงวันที่ 7 มกราคม 2564   11 พ.ค. 64 35
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน   11 พ.ค. 64 35
แผ่นพับวินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น   19 ส.ค. 63 81
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล   15 ก.ค. 63 95
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรส่วนบุคคล   14 ก.ค. 63 96
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   13 ก.ค. 63 116
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล   13 ก.ค. 63 97
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่องนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 3 มกราคม 2563   3 ม.ค. 63 52
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ 3 มกราคม 2563   3 ม.ค. 63 52