นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 11

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 มกราคม 2564   11 พ.ค. 64 24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ลงวันที่ 7 มกราคม 2564   11 พ.ค. 64 13
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน   11 พ.ค. 64 13
แผ่นพับวินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น   19 ส.ค. 63 58
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล   15 ก.ค. 63 71
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรส่วนบุคคล   14 ก.ค. 63 74
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   13 ก.ค. 63 92
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล   13 ก.ค. 63 74
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่องนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 3 มกราคม 2563   3 ม.ค. 63 26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ 3 มกราคม 2563   3 ม.ค. 63 26